Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ THANH TRÍ)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  625546_171795799645485_1332705305_n.jpg P1020373.jpg SANY001335654765865gdgdfgdf2.gif SANY00176587698796hdghfghgf.gif DSC07728_jpg1.jpg Website_ca_Le_Th_Hoai_Thu.flv Ngay_Tet_que_em.swf BE_MAC_GIAI_BONG_CHUYEN.jpg NHAN_GIAI_NHAT.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thanh Trí.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Ngân hàng câu hỏi Hoá học tổng hợp có đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:36' 17-06-2008
  Dung lượng: 693.5 KB
  Số lượt tải: 870
  Số lượt thích: 0 người
  RÌn kÜ n¨ng ho¸ häc «n thi tèt nghiÖp,®¹i häc,….
  Câu 1: Cho công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n +2 -2a, ý nghĩa của a là:
  A. Số liên kết (. B. Số liên kết đôi.
  C. Tổng số liên kết ( và vòng no. D. Số liên kết kép.
  Câu 2: Cho công thức CnH2n -2, đó là công thức tổng quát của:
  A. Ankan. B. Anken.
  C. Ankađien. D. Ankin và Ankađien.
  Câu 3: Chọn cách phát biểu đúng nhất trong các cách sau: Đồng phân là các chất
  A. có cùng khối lượng phân tử.
  B. có cùng số nguyên tử cacbon nhưng khác nhau về tính chất.
  C. có cùng công thức tổng quát và tính chất hoá học.
  D. có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau nên tính chất khác nhau.
  Câu 4:
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hyđrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvc, ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 g H2O. CTPT của hai hyđrocacbon là:
  A. C2H4 và C4H8 B. C2H2 và C4H6
  C. C3H4 và C5H8 D. CH4 và C3H8
  Câu 5: Tên chấp nhận được cho chất hữu cơ dưới đây phải là:
  
  A. 2,2- Đimetylbutan B. Trietylpropan
  C. 2,2- Đimetylpropan D. 3,3- Đimetylpropan
  Câu 6: Một hiđrocacbon ở thể khí có chứa 85,7% cacbon và 14,3% hiđro theo khối lượng. Công thức nào dưới đây là phù hợp?
  1- CH4 2- C2H4 3- C3H6 4- C5H10
  A. Chỉ công thức 1. C. Công thức 1 và 2.
  B. Công thức 2, 3, 4. D. Công thức 2 và 3.
  Câu 7: Số lượng đồng phân của C4H8 là:
  A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
  Câu 8: Khi đun nóng butanol-2 với dung dịch H2SO4 đặc ở 1800C sẽ thu được:
  A. 1 anken B. 2 anken
  C. 3 anken D. Cả A, B, C đều có thể đúng.
  Câu 9: Cho axetilen tác dụng với Br2 (không dư) trong dung dịch, thu được hỗn hợp gồm:
  A. 2 sản phẩm. B. 1 sản phẩm.
  C. 3 sản phẩm. D. 4 sản phẩm
  Câu 10: Đun một rượu (A) với H2SO4 đặc thu được một hợp chất hữu cơ (B) có tỉ khối của (B) so với (A) bằng 0,7. Vậy (B) có thể là:
  Anken
  Ankađien
  Anđehit
  A, B, C đều có thể đúng.
  Câu 11:
  X, Y, Z là 3 hyđrocacbon thể tích khí ở điều kiện thường khi phân huỷ mỗi chất đều tạo ra C và H2, thể tích H2 luôn gấp 3 lần thể tích hiđrocacbon bị phân huỷ và X, Y, Z không phải là đồng phân. CTPT của 3 chất là:
  A. CH4, C2H4, C3H4 B. C2H6, C3H6, C4H6
  C. C2H4, C2H6, C3H8 D. C2H2, C3H4, C4H6
  E. Kết quả khác.
  Câu 12:
  Khi điều chế C2H4 bằng cách đun rượu etylic với dung dịch H2SO4 đặc ở 1800C thu được hỗn hợp C2H4 có lẫn CO2, SO2 và hơi nước. Để thu được C2H4 tinh khiết người ta cho hỗn hợp qua:
  A. dung dịch KMnO4 dư. B. dung dịch Br2 dư.
  C. dung dịch KOH dư. D. dung dịch H2SO4 đặc nóng dư.
  Câu 13:
  CTPT của một đồng đẳng của benzen có dạng (C3H4)n thì CTPT đó là:
  A. C12H6 B. C7H8
  C. C9H12 D. C8H10
  E. Kết quả khác.
  Câu 14:
  Butan là một loại nhiên liệu hữu dụng, thường được dùng khi đi cắm trại. Nó cháy sinh ra CO2 và H2O theo phương trình:
  2C4H10 + 13 O2 ( 8 CO2 + 10 H2O
  Cứ đốt cháy 1,0 gam butan thì thu được 3,0 gam CO2 và 1,6 gam hơi nước. Nếu một người đi cắm trại đốt cháy 500 gam butan thì số kilogam khí CO2 và hơi nước sinh ra ở sản phẩm là:
  CO2: 1500; H2O: 800 C. CO2: 150; H2O: 80
  CO2: 15; H2O: 8 D. CO2: 15,; H2O: 0,8
  Câu 15:
  Cho iso – pentan tác dụng với Cl2 sẽ thu được bao nhiêu sản phẩm monoclo?
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  Câu 16:
  Có bao nhiêu đồng phân của ankin C6H10 tạo kết tủa với AgNO3 trong NH3?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 17:
  Khi cho 2- metyl buten - 2 tác dụng với H2O có mặt H2SO4 loãng thu được sản phẩm chính là:
  A. 2-metyl butanol -2 B. 3-metyl butanol – 2
  C. 1,1 - đimetyl propanol -1 D. 2 – metyl butanol - 3
  Câu 18:
  Chia hỗn hợp ankin thành 2 phần bằng nhau.
  Phần 1 đốt cháy hoàn toàn được 1,76 g CO2 và 0,54 g H2O. Phần 2 tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 (g) tham gia phản ứng là:
  A. 6,4 B. 1,6 C. 3,2 D. 4
  Câu 19:
  Cho 4 hợp chất hữu cơ: A(CxHx), B(CxH2y), C(CyH2y), D(C2xH2y).
  Tổng khối lượng phân tử của chúng là 286 đvc. CTPT của chúng lần lượt là:
  A. C4H4, C4H10, C5H10, C8H10 B. C4H10, C4H4, C8H10, C5H10
  C. C4H10, C4H4, C5H10, C8H10 D. C4H4, C5H10, C8H10, C4H10
  Câu 20:
  Rượu etylic có thể điều chế trực tiếp từ:
  A. Etylen B. Etylclorua
  C. Dung dịch glucozo D. Tất cả đều đúng.
  Câu 21:
  Sắp xếp các hợp chất sau theo thứ tự giảm dần tính bazơ:
  1. C6H5NH2 2. C2H5NH2 3. (C6H5)2NH 4. (C2H5)2NH
  5. NaOH 6. NH3
  A. 1>3>5>4>2>6 B. 6>4>3>5>1>2
  C. 5>4>2>1>3>6 D. 5>4>2>6>1>3
  Câu 22:
  Phenol không có phản ứng với các chất nào sau đây:
  A. Na và dung dịch NaOH
  B. Nước Brôm
  C. Dung dịch hỗn hợp axit HNO3 và H2SO4 đặc, đun nóng.
  D. Dung dịch Na2CO3
  Câu 23:
  Nhóm thế có sẵn trên nhân benzen định hướng phản ứng thế vào vị trí octo và para là:
  A. – OH, - X, - CH3 B. – COOH, - NO2
  C. – OH, - COOH. D. – CH3, - NO2
  Câu 24:
  Phát biểu nào sai:
  A. Anilin là bazơ yếu hơn NH3, không làm đổi màu quì tím.
  B. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5- kị nước.
  C. Anilin tác dụng được với HBr vì trên N còn cặp e tự do.
  D. Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với dung dịch Br2.
  Câu 25:
  Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhãn : phenol, stiren, rượu benzylic là:
  A. Na B. dung dịch NaOH
  C. Dung dịch Br2 D. Quỳ tím
  Câu 26:
  Trong số các dẫn xuất của benzen có CTPT C8H10O. Số đồng phân có thể tác dụng với Na mà không tác dụng với NaOH là:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 27:
  Chất liệu thải ra từ chất dẻo và cao su chưa được tái sinh sẽ phân huỷ rất chậm trong môi trường tự nhiên. Phần lớn chúng là hợp chất của cacbon và hiđro, hay với oxi. Chúng có thể bị đốt cháy, nhưng trừ khi chúng được đốt trong các lò thiêu đặc biệt để khi cháy hết chúng hoàn toàn chuyển thành CO2 và H2O, còn không thì chúng có khuynh hướng cháy chậm với ngọn lửa đầy bồ hóng, là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường hơn nữa. Một chất dẻo được dùng rộng rãi là PVC – là hợp chất của cacbon, hiđro và Clo. Nếu đốt cháy PVC đã cũ, nó thoát ra một chất đặc biệt khó ngửi, gây ô nhiễm môi trường, chất đó là:
  Khí cacbonđioxit (CO2)
  B. Hơi nước (H2O)
  C . Bồ hóng (C)
  D.Khí hiđro clorua (HCl)
  Câu 28:
  Có 3 dung dịch NH4HCO3 , NaAlO2 , C6H5ONa và 3 chất lỏng C2H5OH, C6H6, C6H5NH2. Nếu chỉ dùng thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì chỉ nhận biết được chất nào:
  A. Nhận biết được cả 3 dung dịch và C6H6
  B. NH4HCO3, NaAlO2, C6H6, C6H5NH2
  C. Nhận biết được cả 3 dung dịch và C6H6
  D. Nhận biết được cả 6 chất.
  Câu 29: Bậc của rượu là:
  A. Số nhóm chức –OH có trong phân tử rượu.
  B. Số nguyên tử cacbon liên kết với nhóm –OH.
  C. Số liên kết C-H có trong phân tử rượu.
  D. Số liên kết C-C ở nguyên tử cacbon gắn với nhóm –OH.
  Câu 30: Đốt cháy một rượu (X) ta thu được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó số mol CO2 nhỏ hơn số mol nước. Kết luận nào sau đây đúng:
  A. (X) là ankanol
  B. (X) là ankanđiol
  C. (X) là rượu không no có một liên kết đôi
  D. (X) là rượu no
  Câu 31: Cho X là C6H5OH và Y là C6H5CH2OH (đều là các hợp chất thơm). Hãy cho biết các khẳng định nào sau đây là sai:
  A. X và Y đều tác dụng với Na.
  B. X và Y đều tác dụng với H2 (Ni, t0).
  C. X và Y đều tác dụng với dung dịch Br2.
  D. X có phản ứng với dung dịch NaOH.
  Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 1,80g một hợp chất hữu cơ X thu được 3,96g CO2 và 2,16g H2O. Tỉ khối hơi của X so với không khí bằng 2,069. X tác dụng được với Na, bị oxi hoá bởi oxi khi có Cu xúc tác tạo ra andehit. Công thức cấu tạo của X là:
  n- C3H7OH C. C3H7OH
  C3H8O D. Iso - C3H7OH
  Câu 33:
  Những chất nào sau đây dễ tan trong nước:
  Rượu etylic, anilin.
  Rượu et
  Avatar
  Tặng thầy hi vọng sẽ giúp ích cho thầy trong quản lí nhà trường
  Avatar
  em chào thầy!ghé thăm nhà và cám ơn thầy với nhung tu liệu quý báu thầy đã tặng cho em!chúc thầy cô khõe mạnh!
  No_avatar

  thay hieu truong hay cho em biet la khi vao phong thi tot nghiep mon tieng anh em co the danh trac nghiem toan A   hoac  toan B  DUOC HONG THAY

   

  Avatar
  Em hãy xem hướng dẫn thgi tốt nghiệp của Bộ ở trang web của trường để tìm câu trả lời,Chúc em thi tốt!!!
   
  Gửi ý kiến